Pam addysgu yng Nghymru?

Yn yr adran hon, gallwch bori drwy lwyth o gynnwys i’ch helpu chi ddysgu am sut fath o brofiad mae addysgu yng Nghymru. Rhwng cipolygon ar fideo, a buddion ymarferol a disgwyliadau o ran cyflog, bydd y cymorth a’r arweiniad yma yn eich cefnogi drwy y camau nesaf i ddechrau neu ddatblygu eich gyrfa addysgu.
 • Pam addysgu?

  Pam addysgu?

  Mae athrawon yn aml yn dweud nad oes y ffasiwn beth â diwrnod ‘cyffredin’ yn y gwaith. Does dim un diwrnod yn union yr un peth yn y proffesiwn addysgu ac felly does dim perygl o gael diwrnod diflas na diwrnod heb amrywiaeth. Mae’n yrfa sy’n cynnig llu o fanteision, a gyda’r cwricwlwm newydd ar y gorwel yng Nghymru, bydd gennych ryddid i ddefnyddio’ch syniadau chi ac ystod eang o sgiliau i ysbrydoli eich disgyblion.

  Gwnewch wahaniaeth ac ysbrydolwch y genhedlaeth nesaf

  Efallai eich bod yn cofio athro anhygoel o’r ysgol a gafodd effaith fawr ar eich bywyd. A chithau’n athro, gallwch ddefnyddio eich gwybodaeth a brwdfrydedd dros ddysgu er mwyn helpu i blant ganfod eu galluoedd a thalentau na wyddent fod ganddynt. Byddwch yn datblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer chi eich hun yn y broses, hefyd.

  Yn ogystal â chynllunio ac addysgu gwersi hoffus ac amrywiol, gallwch gyflwyno eich hobïau a'ch diddordebau chi fel rhan o’ch gwaith drwy gymryd rhan mewn clybiau ar ôl ysgol, tripiau neu chwaraeon.

  Mae plant a phobl ifanc yn gyffrous ac yn anrhagweladwy. Nhw yw’r dyfodol. Dydy gweitho gyda nhw fel athro byth yn ddiflas! Mae’n hynod o werthfawr yn sicrhau fod gan bob unigolyn hawl i addysg ardderchog a chyfle i lwyddo.  

   Beth all addysgu gynnig i chi?
  • Cyfleoedd dilyniant rhagorol sy'n eich galluogi i gyflawni eich uchelgeisiau
  • Eich galluogi i ddefnyddio eich gwybodaeth am eich gradd neu faes arbenigedd
  • Proffesiwn sy'n ysgogi
  • Boddhad o weithio gyda phobl ifanc
  • Amrywiaeth go iawn o ddydd i ddydd na all swyddi eraill eu cynnig

  Ar y cyd, mae'r ffactorau hyn yn dangos pam mae addysgu yn yrfa werthfawr a chyfoethog lle gallwch wneud gwahaniaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

  Gyrfa i'r dyfodol

  Yn ogystal â bodlonrwydd yn y gweithle, gall addysgu gynnig cyfle i wthio’ch gyrfa yn ei blaen a chynnig sicrwydd swydd hefyd.

  Mae 70% o athrawon newydd gymhwyso yn dal i fod yn yr yrfa ar ôl pum mlynedd.

  Ac wrth i chi ymgymhwyso, bydd nifer o gyfleoedd i alluogi i athrawon da ddringo’r ysgol yrfa.

  Cyflog cystadeluol a buddion ardderchog

  Byddwch chi hefyd yn ennill cyflog cystadleuol a llu o fuddion eraill – yn cynnwys pensiwn hael, a hyd at 13 wythnos o wyliau. Felly gallwch edrych ymlaen at yrfa sy’n fuddiol yn bersonol ac yn ariannol.

  Cefnogaeth ariannol wrth i chi hyfforddi

  Fel athro dan hyfforddiant, gallech gael cyllid a chymorth wrth i chi hyfforddi. Bydd amrywiaeth y gefnogaeth yn dibynnu ar ble a sut fyddwch yn hyfforddi, a pha bwnc yr ydych yn bwriadu addysgu, yn ogystal â lle’r ydych yn byw a’ch amgylchiadau personol. I ganfod pa fath o gefnogaeth y gallwch ei derbyn, cysylltwch â’ch Cwmni Cyllid Myfyrwyr.

  Golwg ar Addysg: Gyrfa Cymru

  Gallwch ddod yn athro mewn cyfnodau gwahanol o’ch bywyd ac mae amryw o lwybrau y gallwch eu dilyn i gyflawni Statws Athro Cymwysedig (SAC). Gellir ei gwblhau fel rhan o radd, yn syth ar ôl gradd, ar ffurf cwrs rhan-amser ochr yn ochr â gwaith, neu ar ffurf cwrs amser llawn ar ôl gweithio mewn sector arall.

  Mae’r sector addysg yn newid yn gyson wrth iddo ymateb i bolisïau newydd y llywodraeth, a datblygiad damcaniaethau a dulliau newydd o addysgu a dysgu. Byddwch yn barod i fod yn addysgwr ac yn ddysgwr, drwy gydol eich bywyd.

  Ewch i wefan Gyrfa Cymru. Mae’n cynnwys ffeithiau a gwybodaeth am y statws cyflogaeth presennol ym maes addysg yng Nghymru.

  • Mae 6% o’r gweithlu yng Nghymru wedi’u cyflogi ym myd Addysg.
  • Mae 1 o bob 10 o weithwyr yng Nghymru yn gweithio yn y Sector Addysg.
  • Mae ar Gymru angen mwy o…
   • Darlithwyr Addysg Uwch
   • Athrawon Ysgol Gynradd
   • Athrawon Ysgol Uwchradd
   • Rheolwyr ym myd Addysg
   • Darlithwyr Addysg Bellach
   • A llawer mwy......
 • Pam Cymru?
  Pam Cymru?

  A ydych chi wedi cael digon o deithio yn ôl ac ymlaen adref ac yn dymuno treulio eich amser yn gwneud rhywbeth mwy cyffrous? Yng Nghymru gallwch fod allan o'r ystafell ddosbarth ac yn agos i draeth/cwrs golff/llwybr beicio mynydd neu wifren wibio hyd yn oed!

  Ceir mwy o wybodaeth am beth all Cymru gynnig drwy ymweld â croeso.cymru

  Y Cwricwlwm newydd yng Nghymru

  Mae’r cyfnod hwn yn gyfnod cyffrous i fod yn athrawon yng Nghymru. O 2020 ymlaen, bydd ein cwricwlwm newydd yn creu dyfodol llwyddiannus a chyffrous i’n plant a’n pobl ifanc. Mae’r cwricwlwm newydd wedi cael ei ddatblygu gan athrawon gyda chymorth arbenigwyr allanol. Y bwriad yw creu pobl ifanc sydd, erbyn iddynt droi’n 16 oed:

  • yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn
  yn eu bywyd a’u gwaith
  • yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
  • yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

  Bydd y Pedwar Diben hyn yn sail i’r holl addysgu a dysgu yng Nghymru.

  Bydd y cwricwlwm newydd yn gymwys i blant a phobl ifanc 3 oed i 16 oed ac yn cael ei drefnu i chwe ‘Maes Dysgu a Phrofiad’ a fydd yn chwalu ffiniau pynciau traddodiadol... Bydd y dysgu yn fwy dilys, a bydd athrawon yn gallu addasu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau i gyd-destun eu disgyblion. Yn y cyfamser bydd llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn berthnasol ar draws y cwricwlwm cyfan ynghyd â chyfleoedd i ddatblygu sgiliau ehangach a'r Cwricwlwm Cymreig. Bydd y dysgu’n brofiad parhaus, ac un sy’n datblygu’n raddol wrth i blant a phobl ifanc dyfu ac aeddfedu.
  Mae’r cwricwlwm newydd hwn, sy’n cael ei arwain gan athrawon, yn optimistaidd ac yn flaengar. Bydd yn rhoi mwy o ymreolaeth i athrawon allu rhoi profiadau dysgu arloesol a chyffrous i’w holl ddisgyblion.

  Cadwch lygad ar y datblygiadau diweddaraf yn: https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/

  Twristiaeth

  Ydych chi wedi cael hen ddigon o’ch taith adref ac yn dyheu am dreulio’ch amser yn gwneud rhywbeth mwy cyffrous? Yng Nghymru gallech fod allan o’r ystafell ddosbarth ac yn agos i draeth/ cwrs golff/ llwybr beicio mynydd neu hyd yn oed ar wifren wibio!

  Pe baech chi’n byw ac yn gweithio yng Nghymru gallech ymweld ag un o’n 641 o gestyll neu syllu ar ein lleoliadau trawiadol – o 1200km o arfordir i gopaon mynyddoedd, canolfannau masnachol bywiog i ystadau gwledig ysblennydd. Gallech wisgo’ch esgidiau cerdded a threulio penwythnosau yn un o’n tri Pharc Cenedlaethol (Eryri, Arfordir Sir Benfro neu Fannau Brycheiniog). Cewch wybod mwy am yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig trwy fynd i croeso.cymru

   

   

 • Ysgolion yr 21ain ganrif
  Ysgolion yr 21ain ganrif

  Pe baech yn penderfynu addysgu yng Nghymru, mae'n bosibl y gallech weithio mewn un o nifer o ysgolion yr 21ain Ganrif.

  Mae'r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn waith unigryw ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol.

  Mae'n rhaglen buddsoddi cyfalaf bwysig, hirdymor a strategol a'i nod yw creu cenhedlaeth o ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yng Nghymru. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar gael yr ysgolion iawn yn y mannau iawn, o'r blynyddoedd cynnar hyd addysg ôl-16.

  Mae'n golygu llawer mwy na rhaglen ddatblygu - mae'n rhaglen buddsoddi cyfalaf pwysig, hirdymor a strategol. Y nod yw creu cymunedau addysgol sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif yng Nghymru.

   

   

  Diddordeb dysgu mwy? Dilynwch y lincs isod i ddysgu am ysgolion ledled Cymru sydd eisoes wedi cael eu trawsnewid i ysgol 21ain ganrif.

  Gogledd Cymru – Ysgol y Hendre
  Canolbarth Cymru – Ysgol Plascrug
  De Cymru – Ysgol Uwchradd Casnewydd

 • Safonau Proffesiynol Newydd

  Wrth i ni nesáu at wireddu'r cwricwlwm newydd i Gymru, mae Llywodraeth Cymru'n cyflymu'r gwaith o ddatblygu Dull Cenedlaethol o Ddysgu Proffesiynol. Mae'r dull cenedlaethol yn dwyn ynghyd y safonau proffesiynol, y dull Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu, a'r model dysgu proffesiynol i greu gweledigaeth sy'n addas i'r system addysg newydd yng Nghymru. I ddysgu mwy, ewch i'r dudalen 'Datblygiad Proffesiynol' ar wefan newydd Hwb ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol, sy'n egluro sut y mae dysgu proffesiynol yn newid er mwyn diwallu anghenion y cwricwlwm newydd. Mae'n cynnwys podlediadau, animeiddiadau ac ymchwil i ddod â'r dull cenedlaethol yn fyw.

  Safonau Proffesiynol Newydd

  Mae'r safonau newydd yn canolbwyntio ar yr elfennau canlynol y mae'r holl athrawon yn dod ar eu traws:

  • Addysgeg
  • Cydweithio
  • Arwain
  • Arloesi
  • Dysgu proffesiynol drwy gydol eu gyrfa

  Bydd y safonau proffesiynol newydd hyn yn disodli 55 o safonau â phump o safonau.

  Eu nod yw;

  • Ysbrydoli, herio a chefnogi pob ymarferydd
  • Rhoi mwy o gefnogaeth i unigolion sy'n newydd i'r proffesiwn addysg a chynnig gwell cyswllt rhwng addysg gychwynnol i athrawon, y cyfnod ymsefydlu, a'r datblygiad parhaus yn ystod eu gyrfa
  • Helpu athrawon i gydweithio er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfleoedd dysgu ac addysgu rhagorol
  • Helpu i ddatblygu sgiliau arwain pob un o'r athrawon a'i gefnogi drwy'r system addysg

  Bydd gofyn i'r holl athrawon ac arweinwyr sy'n gweithio yn y maes ddefnyddio’r safonau erbyn mis Medi 2018, yn ogystal â’r unigolion sy'n dilyn rhaglenni addysg gychwynnol i athrawon o fis Medi 2019 ymlaen.

   

  Cliciwch fan hyn i lawrlwytho copi o'r Safonau Proffesiynol

  Lawrlwytho Dogfennau

  Cyflwyniad i’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth
  Safonau proffesiynol ar gyfer ymarferwyr ysgolion yng Nghymru

 • Cyflog ac amodau

  Cyflog ac amodau

  Cyflog Athrawon

  Fel Athro Newydd Gymhwyso (ANG), gallwch chi ddisgwyl derbyn o leiaf £22,467 fel cyflog cychwynnol yn ystod y flwyddyn academaidd 2016/17.

  Gan fod ysgolion yn rhydd i osod eu polisïau tâl eu hunain, mae ganddynt y rhyddid i benderfynu sut fyddant yn gwobrwyo’r athrawon sydd â sgiliau gwerthfawr a phrofiad perthnasol i’w swyddi, neu i’r rheini sydd yn rhagori yn eu gwaith. Nid yw'r tâl yn gysylltiedig â hyd gwasanaeth rhagor, ond yn bellach perfformiad, sy'n golygu y gallai'ch cyflog cynyddu yn gyflymach nag erioed.

  Mae cyflog athrawon yn cael ei adolygu’n flynyddol ar draws Cymru a Lloegr. Dengys uchafbwyntiau ac isafbwyntiau o gyflog pob athro ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17 isod. Mae ysgolion yn gyfrifol am benderfynu ar yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau; a cheir mwy o wybodaeth yn eu polisïau tâl.

  Penaethiaid

  Uchafswm          £108,283

  Isafswm             £44,102

  Ymarferydd Arweiniol

  Uchafswm         £59,264

  Isafswm            £38,984

  Athrawon Dosbarth

  Uchafswm         £38,250

  Isafswm           £22,467

  Athrawon heb Gymhwyso

  Uchafswm         £26,034

  Isafswm            £16,461

  Buddion eraill

  Gallech fanteisio ar y buddion canlynol wrth weithio fel athro yng Nghymru, yn ogystal â’ch cyflog sylfaenol:

  • Pensiwn hael, drwy ymaelodi â Chynllun Pensiwn Athrawon;
  • Mynediad 24/7 i gymuned ar-lein Cymru gyfan, lle gallwch gael defnyddio a rhannu adnoddau gydag ymarferwyr eraill ym myd addysg;
  • Amryw o gyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaol sydd yn addas i’ch swydd;
  • Nifer o gyfleoedd i roi gwell cyfle i’ch gyrfa, drwy ddringo’r ysgol;
  • Gallech gael eich gwobrwyo gyda thâl cyfrifoldeb addysgu a dysgu (CAD) ar ben eich cyflog sylfaenol, os ydych chi’n ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol fel athro. Gallai’r tâl ychwanegol hwn fod rhwng £2,640 a £12,898 yn flynyddol;
  • Gallai ysgolion unigol gynnig anogaethau recriwtiad a dargadw ar gyfer rhai swyddi addysgu;
  • Os ydych yn gweithio fel athro cymwys gyda disgyblion sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) neu Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), gallwech fod o fudd lwfans AAA – yn flynyddol, bydd yr isafswm yn £2,085 a’r uchafswm yn £4,116;
  • Ac yn bwysicaf oll, byddwch chi’n mwynhau buddion nad yw’n ariannol fel athro – yn cynnwys teimlo’n wrth eich bodd o wybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.
  • Mwy o wyliau na llawer o alwedigaethau eraill.

  Am fwy o wybodaeth ar bolisïau tâl Rhanbarthol, dilynwch y ddolen i’ch consortiwm addysg lleol. (Dolen i dudalennau polisïau tâl ERW, EAS, CSC a GWE)

 • Lleihau Baich Gwaith
  Lleihau Baich Gwaith: Canllaw i Athrawon a Phenaethiaid

  Yn ddiweddar cafodd canllaw ei lansio gyda’r bwriad o leihau baich gwaith athrawon Cymru. Ym mhob ardal yng Nghymru, mae sesiwn ymwybyddiaeth i Benaethiaid wedi cael ei ddarparu. Mae’n bosibl gweld copi o’r cyflwyniad yma. Er mwyn lawrlwytho’r canllaw, ewch draw at wefan Estyn trwy ddilyn y ddolen hon.

  Dywed Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, “Rydym yn benderfynol o roi mwy o amser i athrawon wneud beth maen nhw’n ei wneud orau: cynllunio ac addysgu’r gwersi gorau posibl i’w disgyblion.”

  Mae Kirsty Williams yn gefnogol iawn i’r canllaw hwn, gan nodi, “Bydd y canllaw newydd hwn, a ddatblygwyd gydag amrywiaeth o bartneriaid, yn helpu athrawon i fwrw ymlaen ag addysgu fel y gallwn barhau i godi safonau.”

 • Prosiectau Traws-Ranbarthol
  Prosiectau Traws-Ranbarthol

  Mae pedwar consortia rhanbarthol Cymru wedi dod at ei gilydd i reoli 9 prosiect traws-ranbarthol er mwyn gwella deilliannau i holl ddysgwyr Cymru.

  1) Gwella Adborth a Lleihau Baich Gwaith

  2) Datblygu Arweinwyr

  3) Darganfod Addysgu

  4) Gwella Safonau

  5) Cyfathrebu

  6) Dysgu Ôl-16

  7) Cwricwlwm i Gymru

  8) Melin Drafod Cymru Gyfan

  9) Dysgu Proffesiynol

  Pamffled Prosiectau Traws-Ranbarthol

  Poster Prosiectau Traws-Ranbarthol

   

  Blog Prosiectau Traws-Ranbarthol

  Mai 2018
  Gorffennaf 2018