Newyddion

Mae'n gyfnod o newid yn y sector addysg. Y Cwricwlwm Cymreig, y Safonau Proffesiynol Newydd, Ysgolion Arloesi Newydd a mwy. Nod Darganfod Addysgu yw rhoi'r holl wybodaeth i chi.

Canmol ysgolion yn dilyn blwyddyn o ddiwygiadau mawr i'r system addysg yng Nghymru

Wrth i ddiwedd y tymor ysgol agosáu mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi nodi'r hyn a gyflawnwyd drwy genhadaeth genedlaethol Cymru ar gyfer addysg a beth mae'r newidiadau hyn yn ei olygu i ddisgyblion, athrawon a rhieni. Darllenwch ragor yma…

Dull newydd yng Nghymru ar gyfer cyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ysgol

Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi nodi manylion model cenedlaethol newydd ar gyfer cytuno ar gyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ysgol. Darllenwch ragor yma…

 

Myfyrwyr Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru yn cael eu llongyfarch

Mae'r canlyniadau Safon Uwch sydd gennym ar hyn o bryd ar gyfer Cymru yn dangos gwelliant cyffredinol gyda 8.7% o'r graddau yn A*, y canlyniad gorau yng Nghymru ers cyflwyno'r radd hon yn 2010. Darllenwch ragor yma…

 

Kirsty Williams yn llongyfarch disgyblion TGAU

Mae’r canlyniadau eleni ddangos bod y gyfran a enillodd y graddau uchaf A*-A wedi cynyddu o 17.9% y llynedd i 18.5% eleni. Darllenwch ragor yma…

 

Trefniadau Asesu a’r Cwricwlwm Newydd

Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cwricwlwm newydd sy’n cael ei ddatblygu a’r trefniadau asesu. Darllenwch ragor yma...

 

Darparwyr Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru o 2019. Darllenwch ragor yma...

 

Gallai TAR newydd rhan-amser sy'n cyfuno astudio ar-lein â dosbarthiadau tiwtorial a seminarau olygu bod Cymru'n arwain y ffordd cyn hir o ran Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA). Darllenwch ragor yma...

 

100 o brosiectau wedi'u cwblhau drwy'r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed ganrif

Mae dysgwyr ac athrawon ym mhob rhan o Gymru bellach yn mwynhau adeiladau ysgol a choleg newydd a modern, diolch i Raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed ganrif Llywodraeth Cymru. Darllenwch ragor yma...

 

Lansio’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Pwysleisiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, bwysigrwydd arweinyddiaeth gref "Mae'n hanfodol ein bod yn datblygu arweinwyr gyda’r gallu i ysbrydoli, nid yn unig ein pobl ifanc, ond hefyd eu cydweithwyr er mwyn i ni weithio ar y cyd i godi safonau." Darllenwch ragor yma...

 

Cyhoeddwyd bod 24 o weithwyr addysg proffesiynol o Gymru wedi cyrraedd rownd derfynol y gwobrau cenedlaethol. Darllenwch ragor yma...

 

Rheolwyr busnes ysgolion yn chwarae rôl hanfodol yn lleihau llwyth gwaith penaethiaid. Darllenwch ragor yma...

 

“Gadewch i ni gydweithio a manteisio ar y pwerau newydd i bennu cyflog ac amodau athrawon ysgol”

Mae datganoli pwerau i bennu cyflog ac amodau athrawon ysgol yn gyfle i ni godi statws y proffesiwn yng Nghymru. Darllenwch ragor yma...

 

£100m i sicrhau ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif

"Cenhadaeth ein cenedl yw codi safonau, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad, a darparu system addysg y gallwn fod yn falch ohoni fel gwlad." Darllenwch ragor yma...

 

Bydd myfyrwyr Cymru sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol yn elwa ar y pecyn cymorth i fyfyrwyr mwyaf hael yn y DU

"Mae’n amlwg bod arian yn ffactor pwysig iawn wrth benderfynu pryd i fynd i brifysgol, ac mae arian yn un o’r prif faterion sy’n achosi straen ymysg y rhai sy’n astudio’n barod." Darllenwch ragor yma...

 

Y gwaith categoreiddio diweddaraf yn dangos gwelliant ym mherfformiad ysgolion

Bellach mae mwy o ysgolion yn y categorïau gwyrdd a melyn na'r llynedd. Darllenwch ragor yma...

 

Kirsty Williams yn ymweld â'r Gogledd i agor dwy o ysgolion yr 21ain Ganrif

"Mae'n bleser cael bod yng Nghonwy heddiw i agor yn swyddogol Ysgol Nant y Groes ac Ysgol Swn y Don ar eu newydd wedd, a gweld drosof i fy hun sut mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn cael effaith gadarnhaol ar addysg a dysgu yn yr ardal." Darllenwch ragor yma...

 

Cais am safbwyntiau ar gyflog ac amodau athrawon gan Grŵp Adolygu

Nod cyffredinol y Grŵp yw deall sut y mae’r strwythur cyflog ac amodau yn cyfrannu at broffesiwn addysgu sy'n gryf ei gymhelliad, ac sydd yn ei dro yn sail i gyflenwi system addysg o ansawdd uchel. Darllenwch ragor yma...

 

Cynlluniau newydd yn cael ei ddatgelu - Hyfforddi Gymorthyddion Dysgu gyda gradd i ddod yn athrawon. 

 

Cynllun i roi lle canolog i addysg yn y broses o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

Am fwy...

Ehangu rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn mynd i gael ei ehangu i gynnwys colegau addysg bellach a'r sectorau dysgu seiliedig ar waith.

Adroddiad ar ysgolion arloesi yn dangos y daith tuag at wella’n barhaus

Mae adborth gan ysgolion arloesi sy’n cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu cwricwlwm newydd i Gymru yn dangos bod cynnydd da yn cael ei wneud.

 

Safonau dysgu newydd ar gyfer y gweithlu addysg bellach a dysgu’n seiliedig ar waith

Mae safonau proffesiynol newydd ar gyfer staff yn y sectorau addysg bellach a dysgu’n seiliedig ar waith wedi eu lansio.

 

Cyflwyno Google for Education mewn ysgolion yng Nghymru y flwyddyn nesaf

Mae Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd athrawon yn cael mwy o ddewis yn fuan o ran y cyfarpar digidol y maent yn eu defnyddio, o ganlyniad i gyflwyno Google for Education.

 

Gwella adborth a lleihau baich gwaith

Yn ddiweddar gwnaeth Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg lansio canllaw newydd ar gyfer Athrawon a Phenaethiaid. Ewch draw at wefan Estyn er mwyn lawr lwytho copi.

 

Beth am gael golwg ar gynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg yng Nghymru

Addysg yng Ngymru: Cenhadaeth ein cenedl 2017-21

 

Newidiadau ar gyfer cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon

Newidiadau i hyfforddiant athrawon

 

Cymru'n cyflwyno Safonau Proffesiynol Newydd er mwyn sicrhau bod gennym athrawon o ansawdd uchel

Athrawon newydd, tymor newydd, safonau Addysgu newydd

 

Cenhadaeth i wella addysg yng Nghymru

Cynllun newydd ar gyfer cenhadaeth genedlaethol i godi safonau - Kirsty Williams