Ffyrdd i ddechrau ar addysgu

Mae yna nifer o ffyrdd i ddechrau eich gyrfa addysgu. P’un ai ydych yn cymryd eich camau cyntaf i’r byd gwaith, yn dychwelyd i addysgu, neu yn ail-leoli i Gymru; mae’r adran hon yn cynnwys ystod o wybodaeth ar y gwahanol ffyrdd a chymwysterau sydd ar gael ar eich cyfer.

#DarganfyddwrFfyrdd

Defnyddiwch ein darganfyddwr ffyrdd rhyngweithiol a chanfyddwch pa ffordd i ddechrau ar addysgu allai weithio orau i chi.

Dechrau

Mae angen TGAU Gradd B, neu gymhwyster cyfwerth, mewn Saesneg a Mathemateg ar bob un sy'n gwneud cais am hyfforddiant i athrawon. Mae angen TGAU Gradd C, neu gymhwyster cyfwerth, mewn gwyddoniaeth ar y rhai sy'n gwneud cais am addysgu cynradd.

A yw'r rhain gennych?

Pa sector y mae gennych y diddordeb mwyaf ynddo?

A oes gennych chi radd?

Cyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon Ôl-raddedig

Mae arnoch angen gofrestru ar gwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ôl-raddedig yn eich dewis brifysgol - gweler http://www.ucas.com/ucas/teacher-training. Mae'r cwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yn cymryd tua blwyddyn ac yn cynnwys 24 wythnos mewn ysgol. Ar ddiwedd hyn, a bwrw eich bod yn bodloni'r safonau, cewch statws athro cymwysedig a byddwch yn dod yn athro newydd gymhwyso sy'n barod am eich blwyddyn ymsefydlu.

NEU

Rhaglen Athrawon Graddedig

Mae'r rhaglen athrawon graddedig yn galluogi ysgolion i gyflogi athrawon dan hyfforddiant a llunio rhaglen hyfforddiant unigol iddynt. Cewch eich talu wrth i chi hyfforddi.

Bydd angen cael gradd i fod yn athro cymwysedig.

A ydych chi am gwblhau eich hyfforddiant i athrawon ar yr un pryd ag astudio ar gyfer eich gradd?

Gwneud cais i'r Brifysgol

Mae'r llwybr israddedig at gael statws athro cymwysedig yn golygu gwneud cais i brifysgol sy'n cynnig hyfforddiant i athrawon. Ar gyfer addysgu uwchradd mae llwybrau dwy flynedd neu dair blynedd ar gael. Mae'n cynnwys 24 wythnos o hyfforddiant yn yr ysgol fel rhan o'ch gradd arferol. Byddwch yn ennill BA gyda statws athro cymwysedig. Ewch i www.ucas.ac.uk i gael gwybod sut i wneud eich cais drwy UCAS.

Cyrsiau Cyn Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Gwnewch gais am eich gradd gyntaf yn y modd arferol ac wedyn, yn ystod eich blwyddyn olaf, gwnewch gais am raglen Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ôl-raddedig.

Cynradd

A oes gennych chi radd?

Cyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon Ôl-raddedig

Mae arnoch angen gofrestru ar gwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ôl-raddedig yn eich dewis brifysgol - gweler http://www.ucas.com/ucas/teacher-training. Mae'r cwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yn cymryd tua blwyddyn ac yn cynnwys 24 wythnos mewn ysgol. Ar ddiwedd hyn, a bwrw eich bod yn bodloni'r safonau, cewch statws athro cymwysedig a byddwch yn dod yn athro newydd gymhwyso sy'n barod am eich blwyddyn ymsefydlu.

NEU

Rhaglen Athrawon Graddedig

Mae'r rhaglen athrawon graddedig yn galluogi ysgolion i gyflogi athrawon dan hyfforddiant a llunio rhaglen hyfforddiant unigol iddynt. Cewch eich talu wrth i chi hyfforddi.

Bydd angen cael gradd i fod yn athro cymwysedig.

A ydych chi am gwblhau eich hyfforddiant i athrawon ar yr un pryd ag astudio ar gyfer eich gradd?

Gwneud cais i'r Brifysgol

Mae'r llwybr israddedig at gael statws athro cymwysedig yn golygu gwneud cais i brifysgol sy'n cynnig hyfforddiant i athrawon. Ar gyfer addysgu uwchradd mae llwybrau dwy flynedd neu dair blynedd ar gael. Mae'n cynnwys 24 wythnos o hyfforddiant yn yr ysgol fel rhan o'ch gradd arferol. Byddwch yn ennill BA gyda statws athro cymwysedig. Ewch i www.ucas.ac.uk i gael gwybod sut i wneud eich cais drwy UCAS.

Cyrsiau Cyn Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Gwnewch gais am eich gradd gyntaf yn y modd arferol ac wedyn, yn ystod eich blwyddyn olaf, gwnewch gais am raglen Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ôl-raddedig.

A oes gennych chi radd?

A yw hyn yn y pwnc yr ydych am ei addysgu?

Cyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon Ôl-raddedig

Mae arnoch angen cofrestru ar gwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ôl-raddedig yn eich dewis brifysgol - gweler http://www.ucas.com/ucas/teacher-training. Mae'r cwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yn cymryd tua blwyddyn ac yn cynnwys 24 wythnos mewn ysgol. Ar ddiwedd hyn, a bwrw eich bod yn bodloni'r safonau, cewch statws athro cymwysedig a byddwch yn dod yn athro newydd gymhwyso sy'n barod am eich blwyddyn ymsefydlu.

Disgwylir bod eich gradd o leiaf 50% yn berthnasol i'r pwnc addysgu arbenigol yr ydych wedi cyflwyno cais ar ei gyfer. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r sefydliad y dymunwch fynd iddo.

Bydd angen cael gradd i fod yn athro cymwysedig.

A ydych chi am gwblhau eich hyfforddiant i athrawon ar yr un pryd ag astudio ar gyfer eich gradd?

Cynlluniwch eich Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Gwnewch gais am eich gradd gyntaf yn y modd arferol ac wedyn, yn ystod eich blwyddyn olaf, gwnewch gais am raglen Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ôl-raddedig.

Gwneud cais i'r Brifysgol

Mae'r llwybr israddedig at gael statws athro cymwysedig yn golygu gwneud cais i brifysgol sy'n cynnig hyfforddiant i athrawon. Ar gyfer addysgu uwchradd mae llwybrau dwy flynedd neu dair blynedd ar gael. Mae'n cynnwys 24 wythnos o hyfforddiant yn yr ysgol fel rhan o'ch gradd arferol. Byddwch yn ennill BA gyda statws athro cymwysedig. Ewch i www.ucas.ac.uk i gael gwybod sut i wneud eich cais drwy UCAS.

Ewch ati i gael y cymwysterau

Mae angen y rhain arnoch. Os ydych yn dal yn yr ysgol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y cymwysterau hyn. Os ydych eisoes wedi gadael heb y cymwysterau hyn cysylltwch â'r sefydliad y dymunwch fynd iddo i ofyn am brawf cyfwerthedd. Dylai ymgeiswyr â chymwysterau tramor gysylltu â'r Ganolfan Gwybodaeth Cydnabyddiaeth Academaidd Genedlaethol (NARIC) i ofyn am gyfwerthedd. Mae'r cwrs Tystysgrif Addysg Uwch - Cyflwyniad i Addysgu Uwchradd yn rhaglen un flwyddyn amser llawn neu ddwy flynedd ran-amser i'r rheiny sy'n dymuno hyfforddi i fod yn athrawon ysgolion uwchradd.

 • Profiad

  Profiad

  Mae'r rheiny sy'n gallu, yn addysgu!

  Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno addysgu mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru gael Statws Athro Cymwysedig. Mae hyn yn golygu cwblhau rhaglen hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA).

  Mae llawer o wahanol fathau o gyrsiau HCA, a bydd y cwrs y byddwch yn ei ddilyn yn benodol i'r grŵp oedran a/neu'r pwnc yr ydych am ei addysgu. Mae'r holl gyrsiau yn cynnwys cymysgedd o ddysgu am egwyddorion addysgu a chael profiad ymarferol gwerthfawr mewn ysgolion. Yn yr ysgol byddwch yn dechrau drwy arsylwi athrawon ac yna'n symud ymlaen i ymarfer gwersi eich hun, yn eich paratoi ar gyfer eich swydd gyntaf fel athro newydd gymhwyso (ANG).

  Mae pobl yn dod yn athrawon dan hyfforddiant yng nghyfnodau gwahanol eu bywydau, ac mae nifer o ffyrdd i'ch galluogi i gwblhau eich HCA. Gellir cwblhau'r hyfforddiant fel rhan o gwrs gradd, yn syth ar ôl gradd, fel rhan o gwrs rhan-amser ochr yn ochr â gwaith neu fel cwrs amser llawn ar ôl blynyddoedd lawer yn gweithio mewn meysydd eraill.

   

  DBS

  Un o'r gofynion mynediad ar gyfer dod yn athro yw eich bod yn cael gwiriad o gofnodion troseddol.  Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy'n cynnal y gwiriad ar gyfer y rheiny sy'n byw yn y DU a gellir cael gwybodaeth am y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar y wefan ganlynol: http://www.homeoffice.gov.uk/dbs.

   

  Bydd gan yr holl brifysgolion wybodaeth ar eu gwefannau ynghylch eu gweithdrefnau o ran y gwiriad o gofnodion troseddol felly mae'n bwysig i ddarllen y wybodaeth. Fodd bynnag, fel arfer anfonir gwybodaeth benodol ynghylch y gweithdrefnau sydd i'w dilyn gan y Prifysgolion ar yr adeg pan ddaw cynnig am le yn y Brifysgol. 

   

  Nid yw cael collfarn o reidrwydd yn golygu na fyddwch yn cael eich ystyried am gwrs addysgu ond mae'n ofynnol cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar ôl cwblhau'r cwrs a bydd gan gyflogwyr eu polisïau eu hunain ynghylch derbyn. 

  Sut i gael profiad/arsylwi mewn dosbarth

  Cyn cofrestru ar gwrs, bydd yn ofynnol i chi gael profiad mewn ysgol brif ffrwd ar gyfer rhai sefydliadau. Gweler isod y gofynion ar gyfer pob sefydliad. 

  Enw'r sefydliad Nifer y diwrnodau profiad
  Aberystwyth I’w gadarnhau
  Bangor Cynradd -10 diwrnod diweddar mewn ysgol brif ffrwd ar draws yr ystod oedran cynradd.
  Uwchradd - cyn gwneud cais, bydd profiad yn y dosbarth yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol. Fodd bynnag, cofiwch y gall unrhyw gynnig am le hyfforddiant fod yn amodol ar gael hyd at 10 diwrnod o brofiad cyn dechrau ar y cwrs a ddewiswyd gennych.
  Abertawe I’w gadarnhau
  Caerfyrddin (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)

  Nid yw'n ofynnol cael profiad gwaith ymlaen llaw cyn dechrau ar y cwrs gradd BA(Add) israddedig nac ar gyfer y TAR uwchradd.

  Mae'n ofynnol cael 10 diwrnod o brofiad gwaith ar gyfer y cwrs TAR cynradd sy'n cael ei lofnodi gan y Pennaeth cyn dechrau'r cwrs.

  Prifysgol Metropolitan Caerdydd Cynradd -10 diwrnod diweddar mewn ysgol brif ffrwd ar draws yr ystod oedran cynradd.
  Uwchradd - 10 diwrnod yn ddelfrydol o fewn lleoliad ysgol uwchradd
  Casnewydd (Prifysgol De Cymru) I’w gadarnhau

  Ceisiwch ofyn i ysgolion yn eich ardal leol. Dylent fod yn fodlon trefnu i chi gael treulio diwrnod yn arsylwi un o'u hystafelloedd dosbarth neu'n cysgodi un o'u hathrawon. Os oes gennych ragor o amser, yna gallech siarad ag ysgol leol ynglŷn â dod yn wirfoddolwr rheolaidd – cynorthwyydd dosbarth efallai.

  Os nad ydych yn gallu penderfynu addysgu mewn ysgol gynradd neu ysgol uwchradd, byddai cael profiad o'r ystafell ddosbarth yn y ddwy fath o ysgol yn eich helpu i wneud y penderfyniad pwysig hwnnw.

  Cofiwch, nid yw'n ymwneud â nifer y diwrnodau yr ydych yn eu treulio yn yr ystafell ddosbarth, ond pa mor llwyddiannus rydych chi wrth edrych yn ôl ar y profiad wrth lenwi'ch ffurflen gais. Ceisiwch ddefnyddio eich profiad yn effeithiol wrth lunio eich datganiad personol neu yn ystod cyfweliad, mae'n syniad da i gyfeirio at y pwyntiau canlynol:

  • Ym mha ffyrdd wnaethoch chi fwynhau gweithio gyda phlant
  • Sut fyddech chi'n cyfathrebu ag athrawon eraill a rhieni
  • Sut fyddech chi'n ennyn diddordeb myfyrwyr yn eich pwnc arbenigol
  • Sut wnaethoch chi fwynhau ymateb i heriau dyddiol a oedd weithiau'n anodd eu rhagweld
  • Sut fyddech chi'n ysgogi ac yn ennyn diddordeb eraill
  Ffyrdd eraill o gael profiad o weithio gyda phlant

  Os hoffech chi ddeall sut brofiad yw gweithio gyda phlant, nid yw'n golygu bod rhaid i chi arsylwi'r hyn sy'n digwydd mewn ysgol yn unig. Gallech hefyd wirfoddoli i weithio mewn clwb ieuenctid, er enghraifft. Bydd hyn yn rhoi'r math o brofiad a'r gwerthfawrogiad sydd eu hangen arnoch i sicrhau bod eich ffurflen gais yn wahanol i'r ymgeiswyr eraill.

 • Newid gyrfa

  Newid gyrfa

  Mae penaethiaid heddiw o'r farn ei fod yn bwysig i ysgolion gael gweithlu cytbwys, gyda chyfuniad o'r rheiny sydd wedi newid eu gyrfa, a graddedigion sy'n dewis addysgu fel eu dewis gyrfa cyntaf ar ôl gadael y Brifysgol.

  Mae'r rheiny sy'n newid gyrfa yn cyflwyno cyfoeth o sgiliau i'r ystafell ddosbarth, gan gynnwys profiadau bywyd gwerthfawr a'r gallu i ddangos sut y mae eu pynciau'n berthnasol i'r byd o'u cwmpas.

  Os ydych wedi ystyried yn y gorffennol nad yw addysgu'n addas i chi, neu nad oes gennych y cymwysterau cywir i ddechrau addysgu, meddyliwch eto! Mae'n bosibl y cewch eich synnu.

 • Addysg Uwch

  Addysg Uwch

  Yn y Brifysgol

  Gwneud cwrs hyfforddiant dysgu drwy gorff sy’n darparu hyfforddiant dysgu yw’r llwybr mwyaf poblogaidd ar gyfer ennill statws athro cymwysedig. Mae addysg gychwynnol i athrawon (AGA) yn cyfuno dysgu damcaniaethol yn y brifysgol â hyd at 24 wythnos o brofiad dysgu ymarferol. Mae’r hyfforddiant cychwynnol hwn yn eich helpu i fagu’r sgiliau a’r wybodaeth y bydd eu hangen i chi fod yn athro neu’n athrawes effeithiol.   
   
  Disgwylir y bydd gan y rhai sy’n dechrau ar lefel TAR wybodaeth dda am eu pwnc, mewn maes sy’n berthnasol i’w gradd fel rheol. Bydd yr israddedigion sy’n gwneud eu hyfforddiant dysgu ar yr un pryd â’u gradd yn datblygu eu gwybodaeth am y pwnc fel rhan o’u hyfforddiant dysgu. 
   
  Mae'n bosibl y bydd rhai darparwyr prifysgol yn disgwyl ichi ymgymryd â lleoliad perthnasol mewn ysgol cyn ichi ddechrau'r cwrs fel rhan o amod eich cynnig.  Gall hwn fod yn bythefnos yn yr un ardal neu wythnos mewn ysgol gynradd ac wythnos mewn ysgol uwchradd.  Mae'r 10 diwrnod (pythefnos) fel rhan o amod eich cynnig yn ychwanegol at y 24 wythnos o brofiad addysgu angenrheidiol. Bydd hyn yn cael ei drafod â chi yn eich cyfweliad.   
   
  Cewch ddewis gwneud eich hyfforddiant dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a chael profiad dysgu ymarferol mewn ysgol Gymraeg. Mae cynllun ar waith i roi cymorth ariannol ac ieithyddol i fyfyrwyr sydd angen hwb i’w hyder, a hyfforddiant ychwanegol i’w helpu i ddysgu eu pwnc uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cynllun hwn o’r darparwr hyfforddiant athrawon.
   
  Yng Nghymru does dim angen sefyll y profiad Sgiliau Cenedlaethol i gael dyfarniad Statws Athro Cymwysedig. Fodd bynnag, pan gewch chi eich cyfweld, bydd gofyn i chi sefyll un prawf llythrennedd ac un prawf rhifedd. Bydd rhagor o wybodaeth ynghylch y profion hyn ar gael ar wefannau'r darparwyr.

  Darpariaeth Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru

  Darperir Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) yng Nghymru gan dair canolfan addysg athrawon gydweithredol. Bydd strwythur, trefniadaeth ac ystod cyrsiau'r canolfannau yn amrywio ac yn adlewyrchu’r sefydliadau cyfansoddol. Y canolfannau yw:

 • Hyfforddiant

  Hyfforddiant

  Darpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol yng Nghymru

  Mae Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) yng Nghymru yn cael ei ddarparu gan dair canolfan gydweithredol HCA ar gyfer addysg athrawon. Bydd strwythur, trefn a phortffolio cyrsiau'r canolfannau'n amrywio ac yn adlewyrchu'r sefydliadau unigol. Dyma'r canolfannau:

  Tystysgrif Addysg Uwch - Cyflwyniad i Addysgu Uwchradd

  Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ymgeiswyr sydd ag ambell i gymhwyster academaidd ffurfiol neu ddim un cymhwyster ond bod ganddynt ddawn mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Ddylunio a Thechnoleg, ac yn dymuno hyfforddi i fod yn athrawon ysgol uwchradd.

  Bydd y cwrs yn eich paratoi i fodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y ddwy raglen gradd BSc (Anrhydedd) gyda Statws Athro Cymwysedig.

  Mae modd astudio'r cwrs hwn yn amser llawn am flwyddyn neu'n rhan-amser am ddwy flynedd. Nid oes rhaid i chi gwblhau cwrs Mynediad ymlaen llaw er mwyn bodloni'r gofynion mynediad.

  Cysylltwch â Phrifysgol De Cymru am ragor o fanylion.

  Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG)

  Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2018/19 bellach wedi bod. Gellir cyflwyno ceisiadau hwyr ond nid oes sicrwydd y bydd y rhain yn cael eu hystyried. 

  Mae'r Rhaglen Athrawon Graddedig yn llwybr at addysgu yng Nghymru sy'n seiliedig ar gyflogaeth ac sy'n cynnig ffordd i chi gymhwyso fel athro wrth i chi weithio. Gall gweithwyr dan hyfforddiant ymgymryd â rhaglen unigol sydd wedi'i chynllunio i'w galluogi i gyflawni'r Statws Athro Cymwysedig. Mae nifer cyfyngedig o leoedd cynradd ac uwchradd ar gael ar y RhAG yng Nghymru bob blwyddyn.

  Yn ogystal â chyflawni'r holl ofynion mynediad ar gyfer y rhaglen hyfforddiant i athrawon cychwynnol, mae'n rhaid i ymgeiswyr y RhAG feddu ar radd neu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc priodol, h.y. pwnc sy'n cael ei addysgu mewn ysgolion.

  Mae'r rhaglen fel arfer yn para 1 flwyddyn yn amser llawn ond gall gweithwyr dan hyfforddiant addas sydd â phrofiad blaenorol a chymwysterau gwblhau'r rhaglen dros gyfnod byrrach (yr isafswm cyfnod yw 3 mis amser llawn/un tymor ysgol).

  Mae Llywodraeth Cymru a darparwyr Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon sy'n seiliedig ar gyflogaeth yn croesawu ceisiadau gan bobl o grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli h.y. grwpiau ethnig lleiafrifol a'r rheiny ag anableddau.

  Mae Rhaglenni Athrawon Graddedig yn cael eu rheoli a'u darparu yng Nghymru gan dair canolfan ranbarthol addysg a hyfforddiant athrawon.

  • Bydd y tair Canolfan HAGA (Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon) yn gweithredu ar ran darparwyr HAGA sy'n seiliedig ar gyflogaeth at ddibenion gweinyddu a darparu hyfforddiant i athrawon yng Nghymru sy'n seiliedig ar gyflogaeth.
  • Bydd y Canolfannau HAGA a'r Consortia Rhanbarthol yn ystyried yr holl geisiadau ac yn gwneud penderfyniadau ynghylch pa rai i'w cefnogi, gan gynnwys fformat y ceisiadau a gosod dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau.
  • Bydd y Canolfannau HAGA hefyd mewn sefyllfa i gynghori ynghylch cydnawsedd y pynciau gradd wrth wneud cais am y Rhaglen Athrawon Graddedig a hefyd y gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen.

  Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cyflwyno cais am le ar y RhAG, cysylltwch â'ch Canolfan HAGA rhanbarthol a restrir isod:-

  Canolfan Addysg a Hyfforddiant Gogledd a Chanolbarth Cymru 

  Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru 

  Canolfan Addysg Athrawon De-ddwyrain Cymru 

  Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y polisi ynghylch hyfforddiant i athrawon yng Nghymru sy'n seiliedig ar gyflogaeth, gallwch gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Addysg yn Llywodraeth Cymru drwy anfon e-bost i'w mewnflwch Ymholiadau Athrawon teachingenquiries@wales.gsi.gov.uk

  Y RHAGLEN ATHRAWON GRADDEDIG 2018/19

  Mae’r Rhaglen Athrawon Graddedig yng Nghymru yn cael ei rheoli gan y tair canolfan hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA).

  • Bydd y tair Canolfan HCA yn gweithredu ar ran darparwyr HCA sy'n seiliedig ar gyflogaeth at y diben o weinyddu a chyflenwi cynllun hyfforddi athrawon ar sail cyflogaeth yng Nghymru.
    
  • Bydd y Canolfannau HCA a Consortia Rhanbarthol yn ystyried yr holl geisiadau a byddant yn penderfynu pa achosion i'w cefnogi a ffurf y ceisiadau, gan gynnwys pennu dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau.
    
  • Bydd y Canolfannau HCA hefyd yn rhoi cyngor ynghylch pa mor addas yw’r pwnc gradd ar gyfer gwneud cais RhAG, a hefyd ynghylch gofynion mynediad y rhaglen.

   

  Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r RhAG yng Nghymru yn unig.

  Dim ond un llwybr tuag at Statws Athro Cymwysedig yw’r rhaglen RhAG. Os nad oes cyfle i chi ymuno â’r Rhaglen oherwydd cyfnod eich astudiaethau neu oherwydd eich pwnc, mae’n werth i chi edrych ar y wefan hon http://www.darganfodaddysgu.cymru/ am opsiynau, manylion darparwyr HCA achrededig a ffynonellau cyllid eraill.

  Teach First Cymru

  DERBYN CEISIADAU AR GYFER 2018

  Mae Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Teach First yn rhaglen hyfforddiant athrawon seiliedig ar gyflogaeth sy'n para dwy flynedd ac yn cynnig cyflog llawn. Mae'n cynnwys hyfforddiant athrawon rhagorol a datblygu arweinyddiaeth o'r radd flaenaf. Byddwch yn addysgu yn yr ystafell ddosbarth o'r diwrnod cyntaf ac yn gweithio tuag at Ddiploma Addysg i Raddedigion (PGDE) a gyllidir yn llawn, sy'n werth ddwywaith credydau TAR. Hefyd gallwch ddewis fynd ati i gwblhau gradd Meistr lawn wedi hynny. Nod y rhaglen yw sicrhau eich bod yn dod yn athro rhagorol/athrawes ragorol yn gyflymach, yn ogystal â datblygu sgiliau allweddol y gallwch eu defnyddio drwy gydol eich gyrfa ar ôl hynny.

  Mae nifer cyfyngedig o leoedd uwchradd ar gael bob blwyddyn, ar gyfer addysgu Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn Ne Cymru. Bydd angen ichi feddu ar radd 2.1 neu uwch er mwyn bod yn gymwys, yn ogystal â'r gofynion lleiaf o ran cymwysterau Safon A neu gymwysterau cyfatebol. Mae'r broses ymgeisio ar wahân i UCAS, ac yn cynnwys proses dau gam sy'n seiliedig ar gymhwysedd, a bydd cefnogaeth lawn ar gael gan Teach First ym mhob cam.

  Gweler www.teachfirst.org.uk/graduates i gael mwy o fanylion, neu cysylltwch â Dom, swyddog recriwtio Teach First Cymru, drwy anfon e-bost at dwilson@teachfirst.org.uk

 • Dychwelyd i addysgu

  Yn ystod eich gyrfa addysgu, mae'n bosibl y byddwch chi'n penderfynu peidio ag ymarfer am gyfnod o amser. Pan fyddwch yn dymuno dychwelyd i addysgu, mae'n bwysig eich bod wedi ymbaratoi'n llawn a bod eich gwybodaeth a'ch sgiliau yn gyfoes.

  Os ydych yn gwneud cais am gofrestru gyda Statws Athro Cymwys (SAC) a bu i chi ennill SAC fwy na 5 mlynedd yn ôl ond rydych heb weithio fel athro cymwys yn y DU, gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu dramor yn y pum mlynedd diwethaf, mae’r meini prawf Dychwelyd i Ymarfer yn berthnasol i chi.

  Os ydych yn gwneud cais am gofrestru ac rydych heb weithio fel athro yn y DU, gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu dramor yn y pum mlynedd diwethaf neu os nad oes gennych o leiaf dair blynedd o brofiad yn y pum mlynedd diwethaf, mae’r meini prawf Dychwelyd i Ymarfer yn berthnasol i chi.

  Os ydych yn gwneud cais am gofrestru ac rydych yn ymgymryd â hyfforddiant ar gwrs hyfforddiant cychwynnol athrawon ôl-orfodol gyda darparwr achrededig yng Nghymru neu Loegr, neu rydych ar fin gwneud hynny, rydych wedi’ch eithrio o ofynion y cynllun Dychwelyd i Ymarfer.  

  Os yw'r cynllun Dychwelyd i Ymarfer yn berthnasol i chi, mae'n RHAID i chi gymryd amser i gwblhau cyfnod diweddaru o 10 diwrnod llawn o leiaf (neu amser cyfwerth). Gofynnir i chi gyfeirio at ganllawiau'r cynllun a chwblhau'r ffurflen cyfnod diweddaru. Bydd angen i'r ffurflen hon gael ei chyflwyno gyda'ch cais am gofrestru.

  Ffurflen diweddaru Canllawiau'r Cynllun 

  Ffurflen cyfnod diweddaru 

 • Ail-leoli i Gymru

  Ail-leoli i Gymru

  Gwledydd eraill y Deyrnas Unedig

  Os ydych chi wedi ennill statws athro cymwysedig (SAC) yn Lloegr, yr Alban, neu Ogledd Iwerddon, wedyn byddwch yn gymwys ar gyfer addysgu yng Nghymru.

  Athrawon tramor

  Os ydych oddi tramor ac eisiau addysgu o fewn system addysg o safon fyd-eang, gyda chyfleoedd ardderchog o ddilyniant gyrfaol, wedyn gallai dysgu yng Nghymru fod o fudd i chi. Mae cefnogaeth ar gael i athrawon cymwys a graddedigion sydd eisiau hyfforddi’n athro, felly efallai cewch chi eich siomi o’r ochr orau. Ewch i wefan CGA am fwy o wybodaeth.

  CGA

  Ennill statws athro cymwysedig 

  Er mwyn bod yn athro cymwys yng Nghymru, bydd yn rhaid i chi ennill statws athro cymwysedig (SAC). Efallai gallwch ennill SAC ung Nghymru heb unrhyw hyfforddiant neu asesiad pellach. Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn dyfarnu'r Statws Athro Cymwysedig (SAC) i athrawon yng Nghymru. Ewch i'w wefan i weld sut i fynd ati i ennill eich SAC.

  CGA

  Derbyn fisa'r DU (Athrawon nad ydynt yn gymwys i addysgu yn AEE)

  Os ydych yn hanu o tu hwnt i’r AEE, efallai bydd yn rhaid i chi ymgeisio am fisa’r DU. Mae gwahanol fathau o fisâu, pob un â’i meini prawf cymhwysedd ei hun. A wyddoch chi, er enghraifft, fod athrawon Mathamateg, Ffiseg a Chemeg yn cael eu hystyried ar hyn o bryd fel ‘swyddi prin’, yn ôl y Swyddfa Gartref? Mae hyn yn golygu y byddai’n haws i ysgol eich noddi am fisa gweithio Haen 2 pe baech yn addysgu’r pynciau hyn.

  Gwybodaeth bwysig i ddinasyddion yr AEE a gwladolion nad ydynt yn dod o'r DU, yn dilyn canlyniad Refferendwm y DU ar aelodaeth o'r UE:

  Mae athrawon Ewropeaidd ac athrawon-fyfyrwyr yn werthfawr iawn oherwydd eu cyfraniad tuag at addysg plant. Hoffem sicrhau na fydd unrhyw newidiadau di-oed mewn amgylchiadau dinasyddion Ewropeaidd sydd yn byw, astudio neu weithio yn y DU..

 • Ymgeisio

  Sut i ymgeisio

  I wneud cais am unrhyw un o'r cyrsiau isod, oni bai am y Rhaglen Athrawon Graddedig, ewch i UCAS neu Hyfforddiant Athrawon UCAS.

  Myfyrwyr Israddedig

  Gall ffurflenni cais gael eu cyflwyno trwy UCAS drwy’r flwyddyn, ond argymhellir i ymgeisio’n gynnar; erbyn canol mis Ionawr.

   

  Aberystwyth
  Bangor
  Abertawe
  Caerfyrddin
  Caerdydd

  (Metroplitan)

  Casnewydd

  ISRADDEDIG

   

   

   

   

   

   

  Cynradd

   

   

   

  Drama Uwchradd

   

   

   

   

   

   

  Dylunio a Thechnoleg Uwchradd

   

   

   

   

  Ffrangeg Uwchradd

   

   

   

   

   

   

  Gwyddoniaeth gyda Mathemateg Uwchradd

   

   

   

   

   

  Gwyddoniaeth gyda ThGCh Uwchradd

   

   

   

   

   

  Mathemateg gyda Gwyddoniaeth Uwchradd

   

   

   

   

   

  Mathemateg gyda ThGCh Uwchradd

   

   

   

   

   

  CYRSIAU CYN-HCA

   

   

   

   

   

  CYRSIAU GLOYWI

   

   

   

   

   

  Darparwyr cyrsiau

  Prifysgol Aberystwyth: Gwefan | E-bost | Ffôn: 01970 622 104

  Prifysgol Bangor: Gwefan | E-bost | Ffôn: 01248 383 717 

  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Caerfyrddin ac Abertawe): Gwefan | E-bost | Ffôn: 01792 481 000

  Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Gwefan | E-bost | Ffôn: 02920 416 044

  Prifysgol De Cymru (Casnewydd): Gwefan | E-bost | Ffôn: 03455 760 101

   

  ** Mae darparwyr achrededig Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru yn newid o fis Medi 2019 ymlaen. Os ydych yn ystyried gyrfa mewn addysgu yng Nghymru o fis Medi 2019 ymlaen, cliciwch ar y ddolen ganlynol. Newidiadau mis Medi 2019

  Myfyrwyr ôl-raddedig

  Derbynnir ffurflenni cais ar gyfer Hyfforddiant Athrawon UCAS erbyn Rhagfyr 1af ar gyfer cyrsiau TAR cynradd a fydd yn dechrau y mis Medi canlynol  

  Gall ffurdlenni cais gael eu cyflwyno drwy'r flwyddyn ond argymhellir i ymgeisio'r gynnar, yn enwedig ar gyfer pynciau cystadleuol megis Hanes, Addysg Gorfforol neu Gynradd. 

    Aberystwyth Bangor Abertawe Caerfyrddin

  Caerdydd

  (Metropolitan)

  Casnewydd
  MYFYRWYR ÔL-RADDEDIG            
  Cynradd          
  Addysg Gorfforol Uwchradd             
  Addysg Grefyddol Uwchradd             
  Astudiaethau Busnes Uwchradd           
  Bioleg Uwchradd       
  Celf a Dylunio Uwchradd           
  Cemeg Uwchradd         
  Cerddoriaeth Uwchradd             
  Cymraeg Uwchradd               
  Dearyddiaeth Uwchradd             
  Drama Uwchradd             
  Dylunio a Thechnoleg Uwchradd           
  Ffiseg Uwchradd               
  Gweithgareddau Awyr Agored Uwchradd              
  Gwyddoniaeth Gyffredinol/Gyfunol              
  Hanes Uwchradd                
  Ieithoedd Modern Uwchradd               
  Mathemateg Uwchradd           
  Saesneg Uwchradd               
  Technoleg Gwybodaeth Uwchradd             
  CYRSIAU CYN-HCA          
  CYRSIAU GLOYWI          
  Rhaglen Athrawon Graddedig 
  Rhowch gais i:

  Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

  Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru

  Canolfan Addysgu a Hyfforddiant De-ddwyrain Cymru

   

   

   

 • Dolenni Defnyddiol

  Y Proffesiwn Addysgu a Chyngor

   

  Gwneud cais am Hyfforddiant Athrawon

   

  Swyddi i Athrawon yng Nghymru 

   

  Gwybodaeth Arall

   

   

   

 • Gofynion Mynediad

  Cymwysterau Is-raddedig

  Cyrsiau 3 blynedd

  Isafswm y gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau 3 blynedd sy'n arwain yn uniongyrchol at Statws Athro Cymwysedig fel arfer yw:

  TGAU gradd B neu'n uwch (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg neu Lenyddiaeth Gymraeg. Lle cyflawnwyd  cymhwyster cyfwerth â gradd B mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cyflawni o leiaf gradd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).

  TGAU gradd B mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd.

  Gweler y canllawiau ynghylch cymwysterau cyfwerth â TGAU gradd B, a argymhellir gan ddarparwyr Addysg Uwch yng Nghymru.

  Ar gyfer addysg gynradd, TGAU gradd C neu'n uwch (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Gwyddoniaeth neu bwnc gwyddonol megis Cemeg, Bioleg neu Ffiseg.

  O leiaf 2 radd Safon Uwch neu gymhwyster cyfwerth (gweler gofynion cyrsiau unigol y Sefydliadau am fanylion). Ystyrir Bagloriaeth Cymru.

  Mae'n rhaid bod gennych y cymwysterau angenrheidiol cyn dechrau'r cwrs.

  Cymwysterau Ôl-raddedig

  Ôl-raddedig

  Isafswm y gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau TAR sy'n arwain yn uniongyrchol at Statws Athro Cymwysedig fel arfer yw:

  TGAU gradd B neu'n uwch (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg neu Lenyddiaeth Gymraeg. Lle cyflawnwyd cymhwyster cyfwerth â gradd B mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cyflawni o leiaf gradd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).

  TGAU gradd B mewn Mathemateg neu Mathemateg-Rhifedd.

  Gweler y canllawiau ynghylch cymwysterau cyfwerth â TGAU gradd B, a argymhellir gan ddarparwyr Addysg Uwch yng Nghymru.

  Ar gyfer addysg gynradd, TGAU gradd C neu'n uwch (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Gwyddoniaeth neu bwnc gwyddonol megis Cemeg, Bioleg neu Ffiseg.

  Gradd gyntaf o sefydliad yn y DU neu gymhwyster cyfwerth (gweler gofynion cyrsiau unigol y Sefydliadau am fanylion).

  A oes gennych gymwysterau tramor? Gwiriwch eich cymwysterau ar wefan NARIC

  A oes gennych gymhwyster HND neu HNC mewn pwnc priodol?  Ystyriwch raglenni gradd dwy flynedd BSc (Anrhydedd) er mwyn hyfforddi i addysgu mewn ysgolion uwchradd.

  A oes gennych radd Sylfaen?  Cysylltwch â darparwyr unigol er mwyn trafod y llwybr gorau i chi.  

  Cyrsiau Uwchradd

  Mae athrawon uwchradd yn arbenigwyr pwnc.

  Disgwylir bod y pwnc rydych yn dymuno cael hyfforddiant ynddo i'w addysgu yn rhan sylweddol o gynnwys eich gradd neu fod eich gradd yn berthnasol iawn i'r pwnc. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd ychydig o hyblygrwydd mewn rhai pynciau, ond gall cyrsiau gradd eraill ofyn eich bod yn meddu ar wybodaeth benodol iawn am y pwnc. Cyfeiriwch at ofynion cyrsiau unigol y Sefydliadau am fanylion.

  Mae croeso i siaradwyr brodorol Ieithoedd Tramor Modern a'r Gymraeg sy'n meddu ar radd berthnasol neu sydd heb radd berthnasol ymgeisio, gan y gellir rhoi ystyriaeth i'ch cais yn ddibynnol ar ddyfnder eich gwybodaeth. 

  Cyrsiau Cynradd

  Mae athrawon cynradd yn addysgu'r holl bynciau yn y Cwricwlwm Cenedlaethol; Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Gorfforol, Celf, Cerddoriaeth, Addysg Grefyddol a Chymraeg.

  Dylai eich addysg flaenorol (gradd, Safon Uwch, cymwysterau cyfwerth) gyd-fynd ag o leiaf un o'r pynciau Cwricwlwm Cenedlaethol hyn.

  Os oes gennych radd nad yw'n rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol, dylech nodi ar eich cais unrhyw fodiwlau sy'n berthnasol i addysg gynradd.

  Gofynion Eraill

  Cyfweliad

  Bydd angen i bob ymgeisydd gael cyfweliad unigol neu grŵp. Bydd cyfweliadau'n digwydd fel arfer pan fydd eich cais yn dod i law'r darparwr hyfforddiant i athrawon.

  Gwiriadau'r Swyddfa Cofnodion Troseddol

  Rhaid i bob darparwr hyfforddiant i athrawon wirio cefndir unrhyw fyfyriwr sy'n dymuno cofrestru ar gwrs lle bydd cysylltiad â phlant. Fel rhan o'r broses gwneud cais, bydd rhaid i chi fod yn destun Datgeliad Manwl drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Gall sefydliadau ddechrau'r broses hon yn y cyfweliad drwy gasglu manylion neu ddechrau'r broses gyfan pan fydd ateb i gynnig yn dod i law.  Mae prosesau'n amrywio rhwng sefydliadau felly cyfeiriwch at y wybodaeth y mae darparwyr yn ei hanfon atoch, ond maent i gyd yn cynnwys gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

  Mae'r holl gofrestriadau'n amodol ar gwblhau'r gwiriadau wrth fodd y Brifysgol. Ni fydd collfarn o reidrwydd yn golygu na fyddwch yn cael eich derbyn ar y cwrs, ond nid yw penderfyniad i'ch caniatáu ar y cwrs yn golygu y bydd cyrff eraill sy'n gofyn am gofrestriad neu gyflogwyr yn derbyn y penderfyniad hwn, gan fydd rhaid iddynt ddilyn eu prosesau eu hunain.  Os datgelir collfarnau ar ôl cofrestru ac os bernir iddynt fod yn ddigon difrifol i'ch atal rhag astudio ymhellach, bydd y cofrestriad yn dod i ben ac mae'n bosibl y gofynnir i chi adael y cwrs.

   

  Cofrestru â'r Cyngor Addysgu Cyffredinol

  Os cewch eich cyflogi yn y Deyrnas Unedig, bydd rhaid i chi gofrestru â'r Cyngor Addysgu Cyffredinol perthnasol ar ôl i chi orffen eich cwrs. Os cewch eich cyflogi yng Nghymru, bydd rhaid i chi gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg. Darllen rhagor

   

  Nodwch fod angen ichi feddu ar Statws Athro Cymwysedig, sy'n cynnwys gradd, er mwyn addysgu mewn ysgol. 

 • Llwybrau Eraill

  Os ydych chi am addysgu neu hyfforddi pobl ifanc neu oedolion, mae rhaglenni Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) ar gael.

  Mae'r rhaglenni wedi'u cynllunio ar gyfer y rhai sy'n addysgu/hyfforddi neu sydd am ddilyn gyrfa ym maes ôl-16, e.e. addysg uwch, bellach, oedolion, cymunedol, hyfforddiant galwedigaethol mewn diwydiant, masnach neu broffesiynau eraill, chweched dosbarth, cyrsiau ysgol/trydyddol 14-19 oed. Mae cymhwyster addysgu cydnabyddedig bellach yn hanfodol ar gyfer pob athro sy'n gweithio mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Gellir ennill y cymhwyster hwn fod yn gam tuag at astudiaeth bellach ac ar gyfer datblygu gyrfa a dilyniant yn y sector.

   

  Mae'r llwybrau'n cynnwys y canlynol:

   

  Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

   

  Rhaglen TAR amser llawn am flwyddyn sy'n cynnwys ymagweddau damcaniaethol ac ymarferol at addysgu a dysgu ar gyfer graddedigion sydd am addysgu yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Os ydych am addysgu amrywiaeth eang o ddysgwyr 16+ oed, mewn colegau, sefydliadau hyfforddi, carchardai, sefydliadau cymunedol i oedolion a sefydliadau gwirfoddol, dyma'r cwrs i chi.

   

  Gofynion Ymgeisio:

  Prifysgol De Cymru:
  - Cymhwyster lefel 3 o leiaf mewn unrhyw bwnc
  - Dylai ymgeiswyr fod yn addysgu neu'n ceisio addysgu yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol
  - Nid oes angen TGAU Mathemateg neu Saesneg

  Prifysgol Caerdydd:
  - Gradd 2:2 neu uwch (neu gymhwyster cyfwerth)
  - Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith helaeth yn cael eu hystyried ar sail unigol
  - Mae TGAU Saesneg (neu gymhwyster cyfwerth) Gradd C neu uwch hefyd yn ofynnol
  - Saesneg: Sgôr IELTS o 6.5 (5.5 ym mhob is-sgôr)

  Prifysgol Metropolitan Caerdydd:
  - Cymhwyster lefel 3 o leiaf, a hynny yn y pwnc y maent am ei addysgu
  - Dylai ymgeiswyr fod yn addysgu neu'n ceisio addysgu yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol
  - Nid oes angen TGAU Mathemateg neu Saesneg ar fyfyrwyr i ymgeisio am y cwrs hwn

  Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant:
  - Rhaid i ymgeiswyr fod â chymwysterau yn eu maes arbenigol gan feddu ar radd neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch, Tystysgrif City and Guilds Uwch neu gymwysterau lefel 3 priodol.

  Prifysgol Glyndŵr:
  - Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster lefel 3 o leiaf yn eu pwnc
  - Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd
  - Gwiriad cyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
  - Rhaid cael mynediad i leoliad addysgu priodol

   

  Tystysgrif Addysg Broffesiynol (TAR) Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

   

  Mae'r Dystysgrif Addysg Broffesiynol PCET ar gyfer myfyrwyr sydd â chymhwyster Lefel 3 (e.e. NVQ3, OCN 3, cyfwerth â Safon Uwch) gorau oll yn y pwnc y maent yn ei addysgu neu'n awyddus i'w addysgu. Mae'r rhaglen ar gyfer myfyrwyr sydd â phrofiad yn eu meysydd pwnc ac sy'n awyddus i ehangu eu profiad drwy addysgu yn y sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol neu'r sector dysgu gydol oes a sgiliau. Mae rhai sefydliadau yn gofyn am TGAU (gradd C neu uwch) (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Saesneg ac mae'n ddymunol bod gan ymgeiswyr radd C neu gyfwerth mewn Mathemateg.  Gofynnwch i sefydliadau am wybodaeth bellach.