Dilyniant gyrfaol ac hyfforddiant

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi a golwg ar ddilyniant gyrfaol o fewn addysgu a’r hyfforddiant a chymwysterau sydd ar gael er mwyn eich cefnogi wrth ddatblygu eich gyrfa addysgu.
 • Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

  Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)

  Beth yw Statws CALU? 

  Mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o rolau – mae rhai yn cyflawni gwaith ledled y cwricwlwm, mae eraill yn gynorthwywyr arbenigol ar gyfer pwnc neu adran benodol – mae'r gwaith yn amrywio yn ôl anghenion, math a chyfnod oedran yr ysgol.

  * Ym mhob achos mae gan Gynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch o leiaf un maes penodol o arbenigedd o ran datblygu dysgu a llesiant plant a phobl ifanc.

  * Ym mhob achos mae Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch yn gweithio gydag unigolion, grwpiau bach a dosbarthiadau cyflawn i arwain dysgu.

  *Mae statws Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch yn cael ei ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi profi eu bod yn bodloni'r Safonau Cenedlaethol ar gyfer CALU.

  Mae'r cynllun yn gweithio mewn partneriaeth â chonsortia lleol ac mae'n cael ei gyflawni drwy asesu portffolio o dystiolaeth a gyflwynir gan ymgeiswyr er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r safonau CALU.

  Mae manylion ynghylch y cynllun ar gael gan y consortiwm lleol canlynol:

  Canolbarth De Cymru 

  Gogledd Cymru 

  De-Orllewin a chanolbarth Cymru 

  De-Ddwyrain Cymru 

 • Athrawon Newydd Gymhwyso

  Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

  Mae cyfnod ymsefydlu statudol wedi bod yn ofyniad ar gyfer athrawon newydd gymhwyso (ANG) yng Nghymru ers mis Medi 2003.

  Rhaid i bob ANG gwblhau cyfnod ymsefydlu cyflawn. Ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso sy'n cael eu cyflogi'n amser llawn mae hyn yn golygu 3 thymor ysgol llawn. Ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso sy'n cael eu cyflogi'n rhan-amser neu'n athrawon cyflenwi, mae hyn yn golygu 380 o sesiynau, sy'n cyfateb i 3 thymor ysgol.

  Ers mis Medi 2016, mae'r Rhaglen ymsefydlu a mentora ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso wedi cael ei chydlynu gan y Consortia Rhanbarthol.

  Canolbarth y De

  Jendy Hillier, jendy.H.Hillier@cscjes.org.uk  

  Matthew Robbins, matthew.Robbins@cscjes.org.uk 

  Gwasanaeth Cyflawni Addysg

  Amanda Passmore, amanda.passmore@sewaleseas.org.uk   

  Mike Cameron, mike.cameron@sewaleseas.org.uk  

  GwE

  Vicky Barlow, vicky.barlow@gwegogledd.cymru

  ERW

  Tom Fanning, tom.fanning@erw.org.uk  

 • Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth

  Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)

  Mae'r rhaglen asesu Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) yn benodol ar gyfer ymarferwyr sy'n awyddus i fod yn benaethiaid.

  Mae darpar benaethiaid yn ymarferwyr sy'n bwriadu symud ymlaen i swydd prifathro yn y dyfodol agos fel cam nesaf eu gyrfa ac sy'n gallu bodloni'r Safonau Arweinyddiaeth.

  Dylai ymgeiswyr gyflwyno cais os ydynt yn gwbl ymroddedig i symud ymlaen i swydd prifathro yn y dyfodol agos.

  Cyflwyno cais am y CPCP

  Os ydych yn bwriadu cyflwyno cais am y CPCP yna dylech drafod hyn â'ch pennaeth, neu o ran penaethiaid dros dro, dylech drafod â'ch cadeirydd llywodraethwyr neu'ch ymgynghorydd her nawr.

  Mae'r broses ymgeisio'n cael ei gweinyddu gan y Consortia Rhanbarthol a bydd rhagor o fanylion am hyn yn cael eu cyhoeddi cyn hir ar wefan eich consortiwm.

  Gogledd Cymru

  Canolbarth De Cymru

  De-ddwyrain Cymru

  De-orllewin a Chanolbarth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n adolygu'r CPCP ar gyfer 2018-2019. Bydd unrhyw newyddion yn cael eu postio ar y dudalen hon.

 • Datblygu Arweinyddiaeth

  Eisoes yn athro/athrawes? Yn barod i symud i'r lefel nesaf?

  Gallwch ddatblygu eich gyrfa ddysgu ar unrhyw gam o'ch gyrfa. Mae'r pedwar consortiwm addysg yn cynnig gwahanol gyrsiau a allai fod o ddiddordeb ichi. Dilynwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth.

  GwE (Gogledd Cymru)

  CSC (Canolbarth y De)

  ERW (De-orllewin a Chanolbarth Cymru)

  EAS (De-ddwyrain Cymru) 

   

  Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

  Cenhadaeth yr academi yw “Ysbrydoli Arweinwyr: Cyfoethogi Bywydau” gyda’r nod o sicrhau eglurder a chydlyniad i arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. Drwy ei gwaith, bydd yr academi yn sicrhau bod ymarferwyr yn gallu ymgysylltu gyda’r dysgu proffesiynol mwyaf perthnasol, ystyrlon ac ysbrydoledig.

  Wrth wraidd y weledigaeth mae ymrwymiad i sicrhau bod gan yr holl arweinwyr yn y system addysg fynediad at gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth gydlynol, hygyrch ac o ansawdd uchel sy’n bodloni eu hanghenion waeth ble maen nhw, a beth bynnag fo’u cyfnod gyrfa a’u huchelgeisiau. Bydd yr Academi yn defnyddio arbenigedd arweinwyr presennol yn y ddarpariaeth hon ac yn meithrin y genhedlaeth bresennol a nesaf o arweinwyr Cymru drwy wella statws, morâl a balchder mewn bod yn arweinydd Cymraeg yn y system addysg.

  Ni fydd yr academi yn uniongyrchol gyfrifol am gyflawni unrhyw ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth.

  I ddechrau (Cam 1) bydd yr academi yn canolbwyntio ar gymeradwyo’r ddarpariaeth gyfredol ar gyfer y rhai sy’n newydd i brifathrawiaeth ac mewn swyddi dros dro a bydda nhw’n gwahodd y rhai hynny sy’n dymuno cael cymeradwyaeth i’w darpariaeth arweinyddiaeth i wneud cais yn unol â’r amserlen sydd wedi’i chyhoeddi.

  Mwy o wybodaeth i’w ddilyn. Ewch draw i’r wefan drwy ddilyn y ddolen yma.

  Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru