Cymhellion

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Cymhellion Hyfforddi i Athrawon

Mae Kirsty Williams wedi cyhoeddi cymhelliannau newydd ar gyfer graddedigion i addysgu - Darllenwch mwy yma

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

  • Ffiseg
  • Cemeg
  • Mathemateg
  • Cymraeg
  • Cyfrifiadureg
  • Ieithoedd Tramor Modern.

 

Pynciau â blaenoriaeth uchel

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Cymraeg, Cyfrifiadureg

 

Pynciau â blaenoriaeth ganolig

 

Ieithoedd Modern

 

Pob pwnc uwchradd a chynradd arall

 

(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

 

Atodiad sylfaenol

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig (arbenigedd pwnc gradd er mwyn codi safonau mewn rhifedd a llythrennedd a chefnogi'r gwyddorau)

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£20,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£15,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£3,000

 Gradd 1afa/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

 £3,000

2.1

£10,000

2.1

 £6,000

2.1

 £0

2.1

 £0

2.2

£6,000

2.2

 £0

2.2

 £0

2.2

 £0

Nodiadau

  1. Gall myfyrwyr Tystysgrif Addysg i Raddedigion sy'n byw yng Nghymru hefyd fod yn gymwys ar gyfer y pecyn cymorth safonol i fyfyrwyr, sy'n cynnwys benthyciad ar gyfer ffioedd dysgu a phecyn cymorth ar gyfer costau byw ('cynnal a chadw’). Bydd cyfanswm y pecyn cynnal a chadw yn cyfateb i'r Cyflog Byw Cenedlaethol wrth astudio, ac yn cynnwys grantiau a benthyciadau, yn dibynnu ar incwm y cartref.
  2. Byddai myfyrwyr Mathemateg, Ffiseg, Cymraeg a Chemeg sydd â gradd dosbarth 1af yn derbyn y cymhelliant o £20,000.
  3. Mae ieithoedd tramor modern wedi cael eu dynodi yn bwnc recriwtio blaenoriaeth ganolig er mwyn cefnogi datblygiadau polisi yn y maes hwn
  4. Ar gyfer y rheini sydd â gradd dosbarth 1af (a/neu ddoethuriaeth neu radd Meistr) bydd £3,000 yn ychwanegol at y cymhelliant o £3,000 ar gael i gefnogi myfyrwyr sy'n ymgymryd ag astudiaethau TAR cynradd a bod eu pwnc arbenigol naill ai yn Saesneg, Cymraeg, Mathemateg, Ffiseg neu Gemeg i gefnogi'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh) ac astudiaethau craidd.

 

Mae'r canllawiau ar gyfer 2018/19 ar gael yma.

Mae'r canllawiau ar gyfer 2019/20 ar gael yma.

 

Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg

Dyfeisiwyd y cynllun hwn i helpu hyfforddeion sy'n astudio cyrsiau uwchradd ôl-raddedig, i fod yn gymwys i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac sydd angen cymorth ieithyddol ychwanegol. Yn ogystal â chymorth a mentora, bydd hyfforddeion cymwys sy'n cychwyn Medi 2018 yn derbyn grant o £2,000 ar gyfer pynciau cymhwysol. 

 

Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory

Ym mis Hydref 2017 cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet y cynllun cymhelliant newydd Iaith Athrawon Yfory. Mae'r Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory o £5,000 ar gyfer addysg gyfrwng Cymraeg a fydd yn ategu'r trefniadau cymorth cyfredol o dan y Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg, gyda hyd at £2,500 yn daladwy ar sicrhau SAC a £2,500 arall yn daladwy ar gwblhau cyfnod sefydlu'n llwyddiannus mewn ysgol cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, neu'n dysgu Cymraeg mewn unrhyw leoliad uwchradd.

Mae'r cynllun cymhelliant yn cychwyn Medi 2018 ar gael yma

Mae'r canllawiau ar gyfer 2018/19 ar gael yma.  

Mae'r canllawiau ar gyfer 2019/20 ar gael yma.

 

Bydd canllawiau ar gyfer cymelliadau Iaith Athrawon Yfory 2019/20 ar gael yn ei bryd.

Rhestrir yr holl gyrsiau addysgu yng Nghymru ar ein tudalen "Sut i ymgeisio". Rhowch gipolwg ar y cyrsiau a chymryd y cam nesaf i ddod yn athro.

 

Darparwyr cyrsiau ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20

Partneriaeth AGA Aberystwyth: Gwefan | E-bost | Ffôn: 01970 622 104

CaBan - Caer (Chester) / Partneriaeth Gogledd Cymru Bangor: Gwefan | E-bost | Ffôn: 01248 383 717

Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol (Caerfyrddin ac Abertawe): Gwefan | E-bost | Ffôn: 01792 481 000

Partneriaeth Caerdydd: Gwefan | E-bost | Ffôn: 02920 416 044