Cymhellion

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Cymhellion Hyfforddi i Athrawon

Mae Kirsty Williams wedi cyhoeddi cymhelliannau newydd ar gyfer graddedigion i addysgu - Darllenwch mwy yma

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

 • Ffiseg
 • Cemeg
 • Mathemateg
 • Cymraeg
 • Cyfrifiadureg
 • Ieithoedd Tramor Modern.

 

Pynciau â blaenoriaeth uchel

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Cymraeg, Cyfrifiadureg

 

Pynciau â blaenoriaeth ganolig

 

Ieithoedd Modern

 

Pob pwnc uwchradd a chynradd arall

 

(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

 

Atodiad sylfaenol

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig (arbenigedd pwnc gradd er mwyn codi safonau mewn rhifedd a llythrennedd a chefnogi'r gwyddorau)

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£20,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£15,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£3,000

 Gradd 1afa/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

 £3,000

2.1

£10,000

2.1

 £6,000

2.1

 £0

2.1

 £0

2.2

£6,000

2.2

 £0

2.2

 £0

2.2

 £0

Nodiadau

 1. Gall myfyrwyr Tystysgrif Addysg i Raddedigion sy'n byw yng Nghymru hefyd fod yn gymwys ar gyfer y pecyn cymorth safonol i fyfyrwyr, sy'n cynnwys benthyciad ar gyfer ffioedd dysgu a phecyn cymorth ar gyfer costau byw ('cynnal a chadw’). Bydd cyfanswm y pecyn cynnal a chadw yn cyfateb i'r Cyflog Byw Cenedlaethol wrth astudio, ac yn cynnwys grantiau a benthyciadau, yn dibynnu ar incwm y cartref.
 2. Byddai myfyrwyr Mathemateg, Ffiseg, Cymraeg a Chemeg sydd â gradd dosbarth 1af yn derbyn y cymhelliant o £20,000.
 3. Mae ieithoedd tramor modern wedi cael eu dynodi yn bwnc recriwtio blaenoriaeth ganolig er mwyn cefnogi datblygiadau polisi yn y maes hwn
 4. Ar gyfer y rheini sydd â gradd dosbarth 1af (a/neu ddoethuriaeth neu radd Meistr) bydd £3,000 yn ychwanegol at y cymhelliant o £3,000 ar gael i gefnogi myfyrwyr sy'n ymgymryd ag astudiaethau TAR cynradd a bod eu pwnc arbenigol naill ai yn Saesneg, Cymraeg, Mathemateg, Ffiseg neu Gemeg i gefnogi'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh) ac astudiaethau craidd.

Bydd cymhellion ar gael i fyfyrwyr cymwys sy'n astudio TAR rhan amser ar sail pro rata gan fod TAR rhan amser newydd yn dechrau yn yr Hydref 2020.

Mae'r canllawiau ar gyfer 2018/19 ar gael yma.

Mae'r canllawiau ar gyfer 2019/20 ar gael yma.

Mae'r canllawiau ar gyfer 2020/21 ar gael yma.

Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg

Dyfeisiwyd y cynllun hwn i helpu hyfforddeion sy'n astudio cyrsiau uwchradd ôl-raddedig, i fod yn gymwys i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac sydd angen cymorth ieithyddol ychwanegol. Yn ogystal â chymorth a mentora, bydd hyfforddeion cymwys sy'n cychwyn Medi 2018 yn derbyn grant o £2,000 ar gyfer pynciau cymhwysol. 

Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory

Ym mis Hydref 2017 cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet y cynllun cymhelliant newydd Iaith Athrawon Yfory. Mae'r Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory o £5,000 ar gyfer addysg gyfrwng Cymraeg a fydd yn ategu'r trefniadau cymorth cyfredol o dan y Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg, gyda hyd at £2,500 yn daladwy ar sicrhau SAC a £2,500 arall yn daladwy ar gwblhau cyfnod sefydlu'n llwyddiannus mewn ysgol cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, neu'n dysgu Cymraeg mewn unrhyw leoliad uwchradd.

Mae'r cynllun cymhelliant yn cychwyn Medi 2018 ar gael yma

Mae'r canllawiau ar gyfer 2018/19 ar gael yma.  

Mae'r canllawiau ar gyfer 2019/20 ar gael yma.

Mae'r canllawiau llawn ar gyfer y cymelldaliad Iaith Athrawon Yfory 2019/20 ar gael yma.

Rhestrir yr holl gyrsiau addysgu yng Nghymru ar ein tudalen "Sut i ymgeisio". Rhowch gipolwg ar y cyrsiau a chymryd y cam nesaf i ddod yn athro.

Darparwyr cyrsiau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21

Partneriaeth AGA Aberystwyth: Gwefan | E-bost | Ffôn: 01970 622 104

CaBan - Caer (Chester) / Partneriaeth Gogledd Cymru Bangor: Gwefan | E-bost | Ffôn: 01248 383 717

Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol (Caerfyrddin ac Abertawe): Gwefan | E-bost | Ffôn: 01792 481 000

Partneriaeth Caerdydd: Gwefan | E-bost | Ffôn: 02920 416 044

Partneriaeth Abertawe: Gwefan | E-bost | Ffôn: 01792 604835

Partneriaeth Prifysgol De Cymru: Gwefan | E-bost | Ffôn: 03455 76 77 78

Y Brifysgol Agored: Gwefan | E-Bost | Ffôn: 02920 471170

 

 

Pam ddylwn i ddewis addysgu yng Nghymru?

Dyma un o’r adegau mwyaf cyffrous i gymhwyso i fod yn athro yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n datblygu cwricwlwm newydd sydd â’r nod o greu dyfodol llwyddiannus a chyffrous i’r holl blant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym hefyd wedi diwygio ein darpariaeth Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) er mwyn hyfforddi ein hathrawon trwy raglenni newydd eu hachredu a fydd yn eu paratoi i gyflenwi ein cwricwlwm newydd. O ychwanegu’r dirwedd ysblennydd, dinasoedd bywiog a chost byw gymharol isel, mae Cymru’n ddewis deniadol iawn.

Oes angen imi siarad Cymraeg i addysgu yng Nghymru?

Nid yw’n ofyniad gorfodol siarad Cymraeg er mwyn addysgu yng Nghymru, er bod cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg wella eu sgiliau, ac i’r rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg ddysgu’r iaith. At hynny, rydym yn cynnig cymelliadau i’r rheiny sy’n dymuno hyfforddi i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ewch i’r dudalen cymelliadau i gael gwybod mwy.

Pa gymwysterau mae arnaf eu hangen i addysgu yng Nghymru?

I fod yn athro yng Nghymru, bydd arnoch angen TGAU Gradd B, neu gymhwyster cyfwerth, mewn Saesneg a Mathemateg, a bydd ar ddarpar athrawon cynradd angen TGAU Gradd C, neu gymhwyster cyfwerth, mewn gwyddoniaeth hefyd. Os ydych yn gwneud cais ar gyfer rhaglen TAR, bydd arnoch angen gradd prifysgol briodol hefyd. Ewch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth.

Pa gymelliadau wyf i’n gymwys i’w cael?

Gallai rhai graddedigion fod â’r hawl i gael hyd at £25,000, gan ddibynnu ar amgylchiadau fel pwnc eich gradd, dosbarth eich gradd a’ch galluoedd Cymraeg. Ewch i’n tudalen cymelliadau i gael gwybod beth y gallech fod â hawl i’w gael.

Mae gwybodaeth am gyllid ar gyfer rhaglenni addysg gychwynnol athrawon (AGA) ôl-raddedig ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, yma: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig/addysg-athrawon-cychwynnol-ol-raddedig-ite.aspx

Beth mae’r cwricwlwm newydd yng Nghymru yn gobeithio ei gyflawni?

Mae’r cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu gan athrawon gyda’r bwriad o greu myfyrwyr sydd:

1. yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes

2. yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chware eu rhan yn llawn yn eu bywydau a’u gwaith

3. yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd

4. yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Rwy’n ystyried symud i Gymru o ran arall o’r Deyrnas Unedig neu o’r Undeb Ewropeaidd. Allaf i addysgu yng Nghymru?

Os ydych wedi cael statws athro cymwysedig (SAC) mewn rhan arall o’r Deyrnas Unedig neu o’r Undeb Ewropeaidd, ewch i wefan CGA i gael gwybod sut y gallwch fod yn gymwys i addysgu yng Nghymru.

Cefais fy nghymwysterau addysgu y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd. Pa gymwysterau mae arnaf eu hangen i addysgu yng Nghymru?

Mae cyfyngiadau ar y cymwysterau hyfforddiant athrawon a gydnabyddir fel rhai sy’n gymwys ar gyfer cofrestru yng nghategori athro ysgol gyda CGA. Ewch i www.ewc.wales i gael mwy o fanylion.

Mae’r prif ffyrdd o gael statws athro cymwysedig (SAC) yng Nghymru fel y ganlyn:

 • cwblhau rhaglen achrededig o addysg gychwynnol athrawon (AGA). Gellir gweld manylion ynghylch lle y bydd rhaglenni AGA yn cael eu cynnig o fis Medi 2019 ymlaen ar wefan CGA {insert link -  }
 • cwblhau hyfforddiant llwybr cyflogaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynigion am gyfres o lwybrau amgen o ansawdd da i addysgu gan gynnwys TAR ran-amser newydd mewn partneriaeth â phrifysgolion a astudir wrth weithio mewn ysgol a TAR â chyflog (llwybr cyflogaeth). Bwriedir cyflwyno’r rhaglen gyntaf ar gyfer TAR Gwyddoniaeth Uwchradd Llwybr Cyflogaeth ym mis Chwefror 2020. Ceir rhagor o wybodaeth yma.
Hoffwn newid gyrfa i fod yn athro. Beth yw fy opsiynau?

Mae penaethiaid heddiw yn credu ei bod yn bwysig i ysgolion feddu ar weithlu cytbwys, gyda chyfuniad o bobl sydd wedi newid eu gyrfa a hefyd graddedigion sy'n dewis addysgu fel eu dewis cyntaf o ran gyrfa wrth adael y brifysgol.

Ewch i: https://www.darganfodaddysgu.cymru/ffyrdd-i-ddechrau-ar-addysgu i gael mwy o wybodaeth