Croeso i Darganfod Addysgu!

Astudiwch mewn modd sy’n addas i’ch rôl bresennol fel y gallwch barhau i ennill cyflog wrth weithio tuag at yrfa newydd a chyffrous. Mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru, crëwyd llwybrau TAR newydd i gynnig cyfle i athrawon dan hyfforddiant gyfuno astudio hyblyg ar-lein â dysgu ymarferol yn yr ysgol sy'n addas i chi. Mae gan wefan Addysgu Cymru yr holl adnoddau sydd eu hangen arnoch i ddechrau ar eich taith i yrfa addysgu yng Nghymru.

Mae'r cyrsiau TAR newydd ar gael i'w hastudio o fis Hydref 2020 ar lefel gynradd ac uwchradd, trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y sector cynradd yn ogystal â’r pynciau canlynol yn y sector uwchradd: Gwyddoniaeth, Mathemateg, Cymraeg.

Caiff cyrsiau eraill eu hychwanegu dros y blynyddoedd nesaf.

I ddysgu mwy neu i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol Agored:

 

Os nad ydym wedi ateb eich cwestiynau edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin:

Sut beth yw astudio gyda'r Brifysgol Agored?

Byddwch yn medru astudio o adref, yn yr ysgol, neu le bynnag fynnoch chi. Byddwch yn defnyddio ein Hamgylchedd Dysgu Rhith i gael mynediad gynnwys modiwl fel gwerslyfrau, fideo a sain, a thiwtorialau wedi’u recordio. Yma, gallwch hefyd rhyngweithio gyda thiwtoriaid a myfyrwyr eraill drwy fforymau ar-lein.

A fyddaf yn cael cymorth?

Er bod TAR gyda'r Brifysgol Agored yn cynnwys dysgu o bell, mae llawer o gymorth ar gael. Byddwch yn cael Tiwtor Cwricwlwm a fydd yn arbenigo yn eich maes dewisol chi, a byddwch yn cael cymorth a chyngor ymarferol gan fentor yn yr ysgol.

Hefyd, byddwch yn medru siarad gyda'n Tîm Cymorth Myfyrwyr ymrwymedig a all roi help ac arweiniad ichi drwy gydol eich astudiaethau. Ni fyddwch ar eich pen eich hun.

Pa gymwysterau ydw i eu hangen?

Mae'n rhaid ichi fod â gradd yn barod i gofrestru ar gyfer y TAR. Os hoffech chi ddod yn athro neu athrawes ysgol uwchradd, mae’n rhaid i’ch gradd gynnwys cyfran sylweddol o’r pwnc rydych eisiau ei addysgu.

Dylech fod â Gradd B neu uwch mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd ar lefel TGAU (neu gyfwerth). Ac un o’r canlynol ar o leiaf Gradd B (neu gyfwerth):

  • Iaith Saesneg
  • Llenyddiaeth Saesneg
  • Iaith Gymraeg
  • Llenyddiaeth Gymraeg.

Os oes gennych radd sy’n gyfwerth â B (TGAU neu gyfwerth) mewn unai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, mae'n rhaid ichi hefyd fod ag o leiaf gradd C (TGAU neu gyfwerth) yn yr arholiad TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg cyfatebol.

Os ydych chi am ddod yn athro ysgol gynradd, rhaid i chi hefyd fod â Gradd C neu uwch mewn Gwyddoniaeth ar lefel TGAU (neu gyfwerth).

 

Am wybod mwy am addysgu yng Nghymru?