Mae’n amser gwych i addysgu yng Nghymru ac mae gan Darganfod Addysgu yr adnoddau sydd eu hangen arnoch i ddechrau ar eich taith. Rhannwch eich angerdd o ddysgu gyda'r genhedlaeth nesaf mewn gyrfa lle mae bob dydd yn wahanol.

 

Croeso i Darganfod Addysgu! Rydych gam yn agosach i fod yn athro neu athrawes ac i fod yn ysbrydoliaeth i'r genhedlaeth nesaf yng Nghymru. I gael yr holl adnoddau sydd eu hangen arnoch i wneud cychwyn arni ac i ddysgu mwy am Gymhellion Hyfforddi Athrawon a llwybrau i addysgu, cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cymhellion

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

Ffiseg, Cemeg, Mathemateg, Cymraeg, Cyfrifiadureg, Ieithoedd Tramor Modern.

Pynciau â blaenoriaeth uchel

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Cymraeg, Cyfrifiadureg

 

Pynciau â blaenoriaeth ganolig

 

Ieithoedd Modern

 

Pob pwnc uwchradd a chynradd arall

 

(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

 

Atodiad sylfaenol

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig (arbenigedd pwnc gradd er mwyn codi safonau mewn rhifedd a llythrennedd a chefnogi'r gwyddorau)

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£20,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£15,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£3,000

 Gradd 1afa/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

 £3,000

2.1

£10,000

2.1

 £6,000

2.1

 £0

2.1

 £0

2.2

£6,000

2.2

 £0

2.2

 £0

2.2

 £0

Pam ddylwn i ddewis addysgu yng Nghymru?

Dyma un o’r adegau mwyaf cyffrous i gymhwyso i fod yn athro yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n datblygu cwricwlwm newydd sydd â’r nod o greu dyfodol llwyddiannus a chyffrous i’r holl blant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym hefyd wedi diwygio ein darpariaeth Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) er mwyn hyfforddi ein hathrawon trwy raglenni newydd eu hachredu a fydd yn eu paratoi i gyflenwi ein cwricwlwm newydd. O ychwanegu’r dirwedd ysblennydd, dinasoedd bywiog a chost byw gymharol isel, mae Cymru’n ddewis deniadol iawn.

Oes angen imi siarad Cymraeg i addysgu yng Nghymru?

Nid yw’n ofyniad gorfodol siarad Cymraeg er mwyn addysgu yng Nghymru, er bod cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg wella eu sgiliau, ac i’r rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg ddysgu’r iaith. At hynny, rydym yn cynnig cymelliadau i’r rheiny sy’n dymuno hyfforddi i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ewch i’r dudalen cymelliadau i gael gwybod mwy.

Pa gymwysterau mae arnaf eu hangen i addysgu yng Nghymru?

I fod yn athro yng Nghymru, bydd arnoch angen TGAU Gradd B, neu gymhwyster cyfwerth, mewn Saesneg a Mathemateg, a bydd ar ddarpar athrawon cynradd angen TGAU Gradd C, neu gymhwyster cyfwerth, mewn gwyddoniaeth hefyd. Os ydych yn gwneud cais ar gyfer rhaglen TAR, bydd arnoch angen gradd prifysgol briodol hefyd. Ewch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth.

Pa gymelliadau wyf i’n gymwys i’w cael?

Gallai rhai graddedigion fod â’r hawl i gael hyd at £25,000, gan ddibynnu ar amgylchiadau fel pwnc eich gradd, dosbarth eich gradd a’ch galluoedd Cymraeg. Ewch i’n tudalen cymelliadau i gael gwybod beth y gallech fod â hawl i’w gael.

Mae gwybodaeth am gyllid ar gyfer rhaglenni addysg gychwynnol athrawon (AGA) ôl-raddedig ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, yma: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig/addysg-athrawon-cychwynnol-ol-raddedig-ite.aspx

Beth mae’r cwricwlwm newydd yng Nghymru yn gobeithio ei gyflawni?

Mae’r cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu gan athrawon gyda’r bwriad o greu myfyrwyr sydd:

1. yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes

2. yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chware eu rhan yn llawn yn eu bywydau a’u gwaith

3. yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd

4. yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Rwy’n ystyried symud i Gymru o ran arall o’r Deyrnas Unedig neu o’r Undeb Ewropeaidd. Allaf i addysgu yng Nghymru?

Os ydych wedi cael statws athro cymwysedig (SAC) mewn rhan arall o’r Deyrnas Unedig neu o’r Undeb Ewropeaidd, ewch i wefan CGA i gael gwybod sut y gallwch fod yn gymwys i addysgu yng Nghymru.

Cefais fy nghymwysterau addysgu y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd. Pa gymwysterau mae arnaf eu hangen i addysgu yng Nghymru?

Mae cyfyngiadau ar y cymwysterau hyfforddiant athrawon a gydnabyddir fel rhai sy’n gymwys ar gyfer cofrestru yng nghategori athro ysgol gyda CGA. Ewch i www.ewc.wales i gael mwy o fanylion.

Mae’r prif ffyrdd o gael statws athro cymwysedig (SAC) yng Nghymru fel y ganlyn:

  • cwblhau rhaglen achrededig o addysg gychwynnol athrawon (AGA). Gellir gweld manylion ynghylch lle y bydd rhaglenni AGA yn cael eu cynnig o fis Medi 2019 ymlaen ar wefan CGA {insert link -  }
  • cwblhau hyfforddiant llwybr cyflogaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynigion am gyfres o lwybrau amgen o ansawdd da i addysgu gan gynnwys TAR ran-amser newydd mewn partneriaeth â phrifysgolion a astudir wrth weithio mewn ysgol a TAR â chyflog (llwybr cyflogaeth). Bwriedir cyflwyno’r rhaglen gyntaf ar gyfer TAR Gwyddoniaeth Uwchradd Llwybr Cyflogaeth ym mis Chwefror 2020. Ceir rhagor o wybodaeth yma.
Hoffwn newid gyrfa i fod yn athro. Beth yw fy opsiynau?

Mae penaethiaid heddiw yn credu ei bod yn bwysig i ysgolion feddu ar weithlu cytbwys, gyda chyfuniad o bobl sydd wedi newid eu gyrfa a hefyd graddedigion sy'n dewis addysgu fel eu dewis cyntaf o ran gyrfa wrth adael y brifysgol.

Ewch i: https://www.darganfodaddysgu.cymru/ffyrdd-i-ddechrau-ar-addysgu i gael mwy o wybodaeth

Ble alla i hyfforddi?

Os ydych chi'n ystyried gyrfa addysgu yng Nghymru, o fis Medi 2019 bydd angen i chi gael statws addysgu cymwysedig (SAC) trwy astudio ar raglen AGA, wedi'i achredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA), trwy ei Fwrdd Achredu AGA.

Mae rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn darparu addysg a datblygiad proffesiynol athrawon dan hyfforddiant, yn eu paratoi ar gyfer gwaith mewn ysgolion yng Nghymru ac yn gosod sylfaen ar gyfer dysgu proffesiynol yn yr hirdymor. Mae'r rhaglenni hyn yn seiliedig ar ddysgu sydd yn gwbl ymarferol ac yn ddeallusol heriol ar yr un pryd ac yn ceisio sicrhau bod athrawon wedi eu hymrwymo i ragoriaeth, proffesiynoldeb ac addysgu o ansawdd uchel.

Gallwch astudio yma:

Dwi eisiau addysgu yng Nghymru ond nid yw astudio’n llawn-amser yn bosibl, beth yw fy opsiynau?

Mae dau lwybr amgen i addysgu yn cael eu darparu gan bartneriaeth Y Brifysgol Agored o fis Hydref 2020.

Mae TAR â Chyflog, ble gallwch chi weithio fel athro/athrawes heb gymhwyso mewn ysgol a TAR Rhan-Amser i’r rheiny sydd ag ymrwymiadau bywyd eraill. Mae’r rhain ar gael ar gyfer lefelau Cynradd ac Uwchradd.

Bydd y rhaglenni arloesol hyn yn helpu ehangu mynediad at yrfa addysgu yn fwy nag erioed o’r blaen.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Y Brifysgol Agored.